Miroslav Kaas, MIREC – reklama, co má hlavu a patu
místem podnikání Trhanov 164, 345 33  Trhanov, Česká republika
Provozovna: Kozinova 48, 344 01  Domažlice, Česká republika
IČ: 734 53 978, DIČ: CZ7605141764
(dále jen zhotovitel)

tímto zveřejňuje své obchodní podmínky, za kterých jsou uzavírány smlouvy o dílo, přijímání objednávek, termíny zhotovení díla, cena díla, jakož i ostatní podmínky, za kterých je možné s ním, jako s podnikatelem spolupracovat či uzavírat smlouvy.

1. Uzavření smlouvy o dílo

Se zhotovitelem je možné uzavřít smlouvu o dílo tak, že mu bude doručena objednávka e-mailem, telefonicky, písemně či bude uskutečněna osobně. V případě, že je objednávka písemná musí obsahovat minimálně přesnou specifikaci díla, které má být zhotovitelem  provedeno, cenu, za kterou má být dílo zhotoveno a termín, ve kterém má být dílo dodáno a specifikaci osoby, která je objednatelem (dále jen objednatel).

Zhotovitel si vyhrazuje právo tuto objednávku odmítnout, a to ve lhůtě 10 pracovních dní. Pokud tak zhotovitel neučiní, je smlouva uzavřena. Smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem může být uzavřena též tak, že objednatel potvrdí zakázkový list – závaznou objednávku, kterou mu předloží zhotovitel.

V případě, že dojde po uzavření smlouvy ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, resp. zrušení objednávky, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s uzavřením smlouvy s objednatelem, resp. přijetím jeho objednávky.

2. Cena díla

Podpisem těchto obchodních podmínek potvrzuje objednatel, že se seznámil s platným ceníkem dodavatele a že s cenami souhlasí. Toto neplatí, pokud mezi zhotovitelem a objednatelem je sjednána ve smlouvě cena jiným způsobem.

3. Grafické návrhy

Objednatel svým podpisem potvrzuje, že bere na vědomí, že poté, kdy schválí grafické návrhy díla předložené mu zhotovitelem, bude dílo předáno do výroby a nejsou již možné další změny zadání.

Za správnost všech údajů v grafickém návrhu odpovídá objednatel. Při pozdějším zjištění chybnosti údajů není objednatel oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody.

Grafické návrhy jsou výlučným vlastnictvím zhotovitele a pokud by je chtěl objednatel dále použít, může tak učinit pouze s jeho písemným souhlasem.

4. Platební podmínky

Platba se provádí v hotovosti při převzetí zboží. Platba převodem je možná pouze po předchozím souhlasu dodavatele a po předložení písemné objednávky.

Dodavatel může požadovat složení zálohy až do výše 100% ceny díla.

Objednatel bere na vědomí, že v případě prodlení s převzetím či zaplacením díla, tak jak bylo sjednáno se zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% denně za každý den z prodlení ceny díla.

5. Termín dodání

Termín pro výrobu předmětu objednávky začíná běžet až schválením konečného grafického návrhu objednavatelem. Jednotlivé termíny dodání vyplývají jednak z ceníku, kde jsou uvedeny u jednotlivých druhů zboží, avšak mohou být sjednány též individuálně, pokud zhotovitel nemůže garantovat standardní termín dodání zboží.

6. Předání a převzetí díla

Pokud bude mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno, že dílo  bude objednatelem převzato jinde než v místě podnikání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení nákladů na balné a poštovné.